Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES
  1.1 Raadhuis Beheer B.V. handelend onder de naam Raamtechniek B.V. : gevestigd aan de Kaagschip 18A (3991 CS) te Houten, gebruiker van deze algemene voorwaarden;
  1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Raamtechniek B.V.. een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie Raamtechniek B.V. onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). In deze voorwaarden wordt om verwarring te voorkomen altijd gesproken van de Opdrachtgever, ook waar het een Koper van een product van Raamtechniek B.V. betreft.
  1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen Raamtechniek B.V. en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
  1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder begrepen het in opdracht aannemen en het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.
  1.5 Producten: alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel van de overeenkomst tot aanneming van werk. Hierbij dient onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht te worden aan bouwstoffen en gerelateerde producten.
 1. TOEPASSELIJKHEID
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op de websites: https://raamtechniek.nl/prijzen-offerte/algemene-voorwaarden/ www.voorwaarden.net en bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
 1. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
  Algemeen
  3.1 Een aanbieding bindt Raamtechniek B.V.niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
  3.2 De door Raamtechniek B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Raamtechniek B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd en een factuurbetaling is gedaan. Met betrekking tot de overeenkomst van aanneming van werk. Een aanbieding van Raamtechniek B.V. is onder voorbehoud van goedkeuring Directie.
  3.3 Indien er sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk wordt in de schriftelijke offerte onder meer aangegeven:
 1. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
  4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Raamtechniek B.V. gedane aanbieding, dan wel indien Raamtechniek B.V. uitvoering geeft aan een opdracht of order.
  4.2 Raamtechniek B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Raamtechniek B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Raamtechniek B.V.worden verstrekt.
  4.4 Raamtechniek B.V.heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
  4.5 Raamtechniek B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Raamtechniek B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, Raamtechniek B.V. het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.
  4.7 Opdrachtgever vrijwaart Raamtechniek B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
  4.8 Indien er sprake is van een levering van producten zal Raamtechniek B.V. bij de uitvoering van de bestelling de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
  4.9 Indien een bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk een maand nadat de bestelling bij Raamtechniek B.V. is geplaatst bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om deze bestelling zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever biedt Raamtechniek B.V. in dat geval wel de mogelijkheid met een passend alternatief voor de bestelling te komen.
 1. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK
  5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Raamtechniek B.V. zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  5.3 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, Raamtechniek B.V. de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
  5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Raamtechniek B.V. aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
  5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

 2. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
  6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Raamtechniek B.V. tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
  6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Raamtechniek B.V. toegang heeft tot de plaats van de aanneming van werk, voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.
  6.3 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Raamtechniek B.V. tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, water en alle overige voor een in de offerte omschreven werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
  6.4 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.
  6.5 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Raamtechniek B.V., nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Raamtechniek B.V. het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  6.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
  6.7 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Raamtechniek B.V. over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
  6.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Raamtechniek B.V.. kan worden toegerekend, is Raamtechniek B.V. gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Raamtechniek B.V. recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

 3. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK
  7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen.
  7.2 Raamtechniek B.V. zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen. Het meerwerk wordt uitgevoerd, nadat de Opdrachtgever een ondertekende opdracht heeft gegeven aan Raamtechniek B.V., er 50% van het factuurbedrag betreffende het meerwerk is aanbetaald. De overige 50% van het factuurbedrag, betreffende het meerwerk, dient bij oplevering van het meerwerk voldaan te worden.
  7.3 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Raamtechniek B.V. ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.
  7.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan Raamtechniek B.V. niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Raamtechniek B.V. het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
  7.5 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Raamtechniek B.V. heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.
  7.6 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Raamtechniek B.V.. gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
  7.7 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
  voor Raamtechniek B.V. geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Raamtechniek B.V. worden geheven c.q. door derden ten laste van Raamtechniek B.V. worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de
  overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Raamtechniek B.V. het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 1. BETALING
  8.1 Betaling dient te geschieden bij voorkeur bij bank, binnen 5 dagen na factuurdatum. Doorgaans zijn er 3 betaaltermijnen, 1e bij opdracht, 2e voor levering en 3e na oplevering. Het percentage van ieder betaaltermijn wordt vooraf bij opdracht vastgelegd. Bezwaren na opdracht tegen de hoogte van de facturen en eventuele reclames op het geleverde schorten de betalingsverplichting niet op.
  8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 5 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Raamtechniek B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
  8.5 Indien Raamtechniek B.V. dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.
  8.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.
  8.7 Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Raamtechniek B.V.

 2. INCASSOKOSTEN
  9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
  9.2 Indien Raamtechniek B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
  9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  10.1 Raamtechniek B.V. blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan Raamtechniek B.V. verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
  10.2 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Raamtechniek B.V.. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

 2. OPLEVERING VAN EEN WERK
  11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk conform opdracht is uitgevoerd. Na opneming ontvangt de Opdrachtgever een bewijs van oplevering. Na oplevering gaat direct de betaaltermijn van 5 dagen in.
  11.2 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
 1. AFLEVERING EN RISICO VAN PRODUCTEN, AL DAN NIET LOS VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST
  12.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de Opdrachtgever overeengekomen leveringsadres.
  12.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
  12.3 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
  12.4 Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat Raamtechniek B.V. hem hiervan in kennis heeft gesteld. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
  12.5 Komen Raamtechniek B.V. en de Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever meegedeelde condities. Raamtechniek B.V. behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
  12.6 Indien Raamtechniek B.V. gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de oplevertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Raamtechniek B.V. ter beschikking heeft gesteld.

 2. ONDERZOEK EN KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE PRODUCTEN
  13.1 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.
  13.2 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Raamtechniek B.V. te worden gemeld. Geleverde producten dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen te worden beoordeeld op juistheid.
  13.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Raamtechniek B.V. met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Raamtechniek B.V. gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
  13.4 Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.
  13.5 Raamtechniek B.V. is niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek, indien Opdrachtgever in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 13.1 tot en met 13.4 bepaalde.
  13.6 Indien de Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden.
 1. GARANTIE OP TE LEVEREN PRODUCTEN
  14.1 Raamtechniek B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
  14.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 13 is geklaagd, en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft Raamtechniek B.V. de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen hetzij de Opdrachtgever de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.
  14.3 Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 14.3 genoemde prestaties is Raamtechniek B.V. ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Raamtechniek B.V.. tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.
  14.4 Op de door Raamtechniek B.V. geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.
  14.5 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raamtechniek B.V. wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door Raamtechniek B.V. geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Raamtechniek B.V. in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal
  gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
  14.7 Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten, met uitzondering van door Raamtechniek B.V. uitgevoerde reparaties op eigen verrichtte werkzaamheden.

 2. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
  15.1 Met betrekking tot de door Raamtechniek B.V. geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Raamtechniek B.V. – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
  15.2 Raamtechniek B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Raamtechniek B.V. of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Raamtechniek B.V. beperkt tot het bedrag zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Raamtechniek B.V. te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.
  15.3 Opdrachtgever vrijwaart Raamtechniek B.V. voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
  15.4 Raamtechniek B.V. is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
  15.5 Raamtechniek B.V. aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.
  15.6 Raamtechniek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.
 1. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
  16.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Raamtechniek B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
  16.2 Alle door Raamtechniek B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, offertes, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Raamtechniek B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Schade, in welke vorm
  dan ook, hieruit voortvloeiend komen nimmer ten laste van Raamtechniek B.V.

 2. OPSCHORTING EN ONTBINDING
  17.1 Raamtechniek B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 1. OVERMACHT
  18.1 Indien Raamtechniek B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar
  verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
  18.2 Duurt de overmacht toestand langer dan twee maanden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
  18.3 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Raamtechniek B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  18.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Raamtechniek B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Raamtechniek B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden, stagnatie of andere problemen bij de
  productie door Raamtechniek B.V. of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
  18.5 Raamtechniek B.V. zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte brengen.
  18.6 Voor zover Raamtechniek B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, gelet op bestelde en op maat gemaakte zaken, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Raamtechniek B.V. gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 2. GEHEIMHOUDING
  19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Raamtechniek B.V.. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Raamtechniek B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Raamtechniek B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 3. NIET-OVERNAME PERSONEEL
  20.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Raamtechniek B.V., medewerkers van Raamtechniek B.V. of van ondernemingen waarop Raamtechniek B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 4. OVERDRACHT VAN RECHTEN
  21.1 Het is Raamtechniek B.V. toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

 5. OVERDRACHT VAN RECHTEN
  22.1 Het is Raamtechniek B.V. toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

 6. GESCHILLEN
  23.1 De rechter in de vestigingsplaats van Raamtechniek B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Raamtechniek B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 7. TOEPASSELIJK RECHT
  24.1 Op elke overeenkomst tussen Raamtechniek B.V. en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 8. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
  25.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 9. SLOTBEPALING
  26.1 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.